Chọn loại phòng của bạn

Đăng ký nhận phòng 15: 00 ~ 19: 00
Kiểm tra | trước 10:00

* Vui lòng bao gồm trẻ em từ 7 tuổi trở lên trong số khách của người lớn khi bạn kiểm tra tính khả dụng.
* Tất cả các phòng là không hút thuốc, và chúng tôi có khu vực hút thuốc bên ngoài.